Produced by ScoreBridge - Licensed to Ballina Bridge Club
Ballina Bridge Club
ResultsSpecial Events

2014nov17

2014nov18

2014nov19novice

2014nov19open

2014nov20open

2014nov20restrictedchampionship

2014nov22shareandbye

2014nov24

2014nov25open

2014nov26

2014nov26green

2014nov26novice

2014nov27open

2014nov27restricted

BallinaOpenCongress-23Nov14

BallinaRestrictedTeams-23Nov14

Championships A Grade

Championships B Grade

Restricted_Championship