Oshigata: Mino-to

 
oshigatoi1.jpg

Muromachi Kanemitsu in tachi koshirae

 

Early and middle period koto Mino-den
Late period koto Mino-den
Shinto period Mino-den
Shinshinto period Mino-den

 

Pictures Mino swords

 
late2.jpg

KANESADA (32.0 cm) late Muromachi

late3.jpg

KANEFUSA otanto (32.5 cm) late Muromachi period

mino-den-1.jpg

Kanetoshi (oshigata K13) tanto, mid Muromachi period (Eisho era, 1504), nagasa 27.5 cm, hamon gunome midare.

 

mino-den-2.jpg

Kanetsune (oshigata K53) otanto, Sue-Seki, nagasa 30.2 cm, hamon gunome-komi.

 

mino-den-3.jpg

Seki Kaneuji, otanto, 30.3 cm, hamon narrow gunome and gunome-midare.

 

mino-den-4.jpg

Kaneuji from Akasaka (Kaneuji saku), mid Muromachi period (Bunmei era 1469), nagasa 30.2 cm, hamon wide gunome midare and togariba (oshigata K95).

 

mino-den-5.jpg

Kanesada from Seki, otanto, 32.0 cm, hamon gunome midare choji togariba.

 

mino-den-6.jpg

Kanetoki from Seki, tanto, nagasa 30.0 cm, hamon is narrow suguha.

 

mino-den-7.jpg

Mumei sunnobi tanto, Mino-den, mid Muromachi period, 33.0 cm, medium gunome midare.

^ Back to top