Oshigata: Kashu-to (Kaga swords)

Pics & links | Photos Kanazawa & Kashu-to | Reference books about Kashu-to and Tosho

Koto, Shinto & Shinshinto

OSHIGATA

 

Koto period Kashu-to

IYETSUGU (mumei) early koto (KA12) : katana (Kashu)
IYEYOSHI late koto (KA6): katana (Kashu)

Shinto period Kashu-to

KANEWAKA early mid shinto (KA1): wakizashi (Kashu)
KANEWAKA early-mid shinto (KA4): katana (Kashu)
KANEWAKA mid shinto (KA2): katana (Kashu)
KATSUKUNI (IYO no DAIJO) mid shinto (KA13): katana (Kashu)
KIYOHIRA (HACHIMANYAMA) early shinto (KA11): katana (Kashu)
KIYOMITSU mid shinto (KA3): katana (Kashu)
KIYOMITSU mid shinto (KA8): wakizashi (Kashu)
KIYOMITSU (HARIMA no DAIJO) mid shinto (KA5): katana (Kashu)
KIYOMITSU (HARIMA no DAIJO) mid shinto (KA9): katana (Kashu)
Kaga shinto mumei (KA7): wakizashi

Shinshinto period Kashu-to

NOBUYOSHI shinshinto (KA10): katana (Kashu)

^ Back to top