Kuniyuki

KUNIYUKI (AKASAKA SENJUIN), middle koto period;

mei: “Kuniyuki”;
sugata: katana of shinogi-zukuri, iori-mune;
nakago: suriage, four mekugi ana and suji-chigai? yasurime
hamon: narrow-medium gunome-midare with slight sanbonsuji pattern
boshi: yaki-zume;
[Mino-to p.33]
[oshigata from Nippon No Bijutsu 10, 1977, No.137, #75]
He moved from Atsuga in Echizen (Esshu) to Mino, and has a close association to Senjuin group of Akasaka.

<< Back to early and middle period koto Mino-den

^ Back to top