Kaneyuki

Wakizashi by Mino KANEYUKI, early koto period;

mei: gaku mei “Kaneyuki”;
sugata: wide blade, shinogi zukuri, iroi mune, sori 0.60 cm;
nagasa: 33.93 cm;
nakago: osuriage with inset (gaku) mei omote, kiri, one mekugi ana;
hamon: gunome midare with togari, abundant sunagashi;
boshi: notare komi with sunagashi and small kaeri;
kitae: mokume-masame;
[Mino-to p.29, 35]
(oshigata from Token To Rekishi, #536, November, 1983)
This smith was probably in Naoe Shizu Ha [Mino-to p. 37] in Oei era (1394+)

<< Back to Early and middle period koto Mino-den

^ Back to top