Kaneyasu

KANEYASU tachi, date: 1521 (late koto period; Taiei era) [Mino-to p. 92];

mei: “Noshu Seki Ju Kaneyasu”;
sugata: shinogi zukuri, iori-mune;
nagasa: 69.6 cm; nakago: 21.3 cm; sori: 17 mm;
hamon: gunome midare; kaen boshi o-kissaki;
kitae: itame.
paper: 1987 Token Taikai (US) rated “good”
[from H. Engelhardt]

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top