Kanetsuji Sue-Seki

KANETSUJI tanto;

mei: Kanetsuji;
sugata: solid hira-zukuri tanto, iori-mune;
nagasa: 30.0 cm; sori 0.4 cm, width at hamachi 2.7 cm, thickness hamachi 0.6 cm;
nakago: ubu, kiri jiri, 2 mekugi ana, osuji chigai yasuri;
hamon: gunome midare with choji and yahazu, areas of sunagashi and some togariba;
boshi: jizo with small kaeri;
kitae: itame hada:
horimono: bo-hi on both sides
[Mino-to p.90, 91]
he is of the Sue Seki smiths who worked in late Muromachi
(oshigata from Aoi Art)

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top