Mutsu no Kami Daido

DAIDO, late koto period, Eiroku (1558) to Keicho (1596) eras;

omote mei: “Mutsu no Kami Daido Saku”
sugata: tanto, hira-zukuri, saki-zori and iori-mune.;
nagasa: not known
nakago: ubu with two mekugi-ana, roku-ji mei, tapered nagako;
hamon: in Shizu style, nie-deki gunome with some notare, and togari-ba;
boshi: pointed midare komi with medium kaeri;
ji-gane: well made, ji-nie and chikei;
horimono: bo-hi on each side;
[Mino-to p.54/180]
Blade is late period Seki but superior work to most sue-Seki. This is Seki Kanemichi, changed his name to O’Kanemichi after receiving “O” or “Dai” from Emperor Ogimachi. Then used name Daido, and later received title Mutsu no Kami”. He moved to Kyoto and probably made swords for Oda Nobunaga. His four sons established strong shinto sword traditions.
(oshigata from www.ricecracker.com)

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top