Naoe Shizu

mumei NAOE SHIZU Ha, early koto period Mino;

sugata: katana, elegant blade with strong sori 1.2 cm, shinogi-zukuri, iori-mune;
nagasa: 67.8 cm, motohaba 2.91 cm, kasane 0.56 cm, sakihaba 2.0 cm;
nakago: o-suriage, mumei, 5 mekugi ana, kiri tip;
hamon: notare with gunome midare, in nie-deki with dense nioi-guchi, and common sunagashi and kinsuji;
boshi: ko-maru with small kaeri;
kitae: ji-tetsu of itame hada with good grain and abundant ji-nie, plus much chikei;
[Mino-to p.28,29/169,170,171]
Considered to be of Nanbokucho period. Attributed to “Naoe Shizu” a general term for pupils of
Shizu Saburo Kaneuji.
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to early and middle period koto Mino-den

^ Back to top