O-Shizu

O-SHIZU Ha, early koto period Mino;

sugata: katana, sori 1.2 cm, shinogi-zukuri, iori-mune;
nagasa: 68.02 cm, moto-haba 2.53 cm, saki-haba 1.62 cm, kasane 0.77 cm;
nakago: o-suriage, kiritsuke mei (by person who shortened blade, three mekugi ana, slightly round kiri tip;
omote mei: Seki no Shizu (attributed to);
ura mei: shi hito to shiru (”the person known as…” who made this blade…)
hamon: gunome midare, in nie-deki, and in the ha are common sunagashi and kinsuji;
boshi: midare komi, hakikake with small kaeri;
kitae: ji-tetsu of itame and mokume hada with strong grain and abundant ji-nie, plus much chikei;
[Mino-to p.28, 29/167-173]
Considered to be of the Nanbokucho (early Mino) period. The blade is attributed by kiritsuke mei to
Seki Shizu ha. Although has features of Naoe Shizu group, is considered to be O-Shizu group.
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to early and middle period koto Mino-den

^ Back to top