Kaneari

KANEARI, late koto period;

mei: “Kaneari”;
sugata: hira-zukuri, iori-mune;
nagasa: 21.5 cm, slight uchi-zori;
nakago: two overlapping mekugi ana
hamon: chu-suguha with nioi-guchi in ko-nie;
boshi: round ko-maru with short kaeri;
kitae: itame with partly straight grain showing shirake;
Sue-Seki work following a Rai school style, especially the smooth suguha
[Mino-to p.73 & 133]
[Token Bijutsu, 1981, No.11, Winter, p. 12 & 17]

<< Back to late period koto Mino-den

^ Back to top