Kanewaka (Kashu)

KANEWAKA wakizashi possibly early Edo period;

mei: “Kashu Ju Kanewaka”
sugata: wakizashi, shinogi-zukuri, iori-mune, extended kissaki;
nagasa: 55.15 cm; width at hamachi is 2.93 cm, thickness 0.74 cm, sori 0.79 cm
nakago: ubu, two mekugi ana, go-ji mei, kuri-jiri tip
hamon: o-gunome midare with some notare, and fine sunagashi;
boshi: jizo style with very long kaeri;
Jitetsu: itame hada, with masame on the shinogi-ji
[Mino-to p. 106,107/220,221,223]
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)
one of the Kanewaka generations in Kaga no Kuni in early-mid shinto

<< Back to Oshigata II: Kashu-to

^ Back to top