Nobuyoshi (Kashu)

NOBUYOSHI katana late Edo period, Keio era (1865+);

mei: “Kashu no Ju Fujiwara Nobuyoshi”;
sugata: rather straight blade with little sori, shinogi-zukuri, iori-mune, sori 0.8 cm, medium kissaki;
nagasa: 65.3 cm; motohaba 3.04 cm, sakihaba 2.26 cm, kasane 0.56 cm;
nakago: ubu, kashu-nakago (cut at angle), one mekugi ana, nana-ji mei;
hamon: nie-deki suguha irregular in places with some ashi;
boshi: small ko-maru slightly pointed, with small kaeri;
jitetsu: itame hada, some strong grain, with abundant ji-nie;
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to Oshigata II: Kashu-to

^ Back to top