Iyo no Daijo Katsukuni (Kashu)

KATSUKUNI katana middle Edo period;

mei: “Kashu Ju Darani Tachibana Katsukuni”;
sugata: katana, shinogi-zukuri, iori-mune, strong sori 2.2 cm, chu kissaki;
nagasa: 69.2 cm; motohaba 2.96 cm, kasane 0.75 cm;
nakago: ubu, one mekugi ana, kata-yamagata tip, ku-ji mei;
hamon: nie-deki sanbonsugi with common ashi;
boshi: midare komi, omaru, medium kaeri;
jitetsu: itame hada with good grain with abundant ji-nie and chikei;
(oshigata from Aoi Art, Tokyo);
Nidai Katsukuni of Kanazawa Darani line, Enpo (1673) to Genroku (1688+);
he took on the title Iyo no Daijo when his father died.

<< Back to Oshigata II: Kashu-to

^ Back to top