Kiyomitsu (Kashu)

KIYOMITSU wakizashi middle Edo period;

mei: “Kiyomitsu”;
sugata: wide wakizashi of Kanbun shinto shape, shinogi-zukuri, iori-mune, sori 0.6 cm, small-medium kissaki;
nagasa: 38.3 cm; motohaba 2.55 cm, sakihaba 1.82 cm, kasane 0.62 cm;
nakago: ubu, kashu-nakago (cut at angle), one mekugi ana, ni-ji mei;
hamon: gunome-midare in nie-deki with togari-gunome, some sunagashi;
boshi: komi-midare, small ko-maru slightly pointed, with small kaeri;
jitetsu: itame hada, strong grain, with abundant ji-nie;
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to Oshigata II: Kashu-to

^ Back to top