Kanenobu

YAMATO no KAMI KANENOBU, wakizashi, early shinto Shoho period (1644+);

mei: Yamato no Kami Minamoto Kanenobu Saku;
sugata: shinogi zukuri, mitsu-mune;
nagasa: 53.8 cm; small koshi sori 1.1 cm; motohaba 2.93 cm, sakihaba 2.01 cm, kasane 0.68 cm;
jitetsu: small itame hada, even grain, good ji-gane and abundant ji-nie;
hamon: gunome midare in niedeki, with togari ba;
boshi: wide midare komi, jizo shape, medium kaeri;
nakago: ubu, ha-agari kuri-jiri, katte-sagari yasuri, one mekugi ana, shichi-ji mei;
[Mino-to: p.109]
A thick blade with little curvature, from start of “Kanbun style” period;
Worked in Kanbei village in Mino; probably the father/teacher of Mutsu no Kami Kanenobu.
[oshigata from Aoi Art, Tokyo]

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top