Kanenobu

KANENOBU wakizashi, Kanbun shinto period;

mei: “Kanenobu”
sugata: shinogi zukuri, iori-mune;
nagasa: 53.8 cm; sori, shallow 1.1 cm; motohaba 2.97 cm, sakihaba 1.95 cm, kasane 0.65 cm;
hamon: gunome midare in nie-deki, gunome sloping backwards some of hako shape, with common sunagashi;
boshi: narrow hamon with some sunagashi, short kaeri; cho kissaki;
jitetsu: ji-nie with faint whitish utsuri along ji;
nakago: ubu, one mekugi ana, ha-agari kuri-jiri, suji chigai yasuri, ni-ji mei;
[Mino-to p.109]
Seems to be of the Kanbei Kanenobu family, but a later one of Kanbun period.
Diiferent “nobu” kanji to the Seki Kanenobu toshou (p. 136);
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top