Owari Seki

OWARI SEKI school wakizashi, Kanbun shinto period;

mei: mumei;
sugata: shinogi zukuri, iori-mune, cho kissaki;
nagasa: 52.2 cm, sori 1.2 cm, motohaba 2.92 cm, sakihaba 2.26 cm, kasane 0.6 cm;
hamon: strong gunome-midare in nie-deki, and in ha are many sunagashi and kinsuji;
boshi: gunome-suguha komi,pointed with hakikake, small kaeri;
jitetsu: itame hada, visible grain and jigane;
nakago: o’suriage, 2 mekugi ana (one plugged), kiri tip;
[Mino-to p. 116-125]
a wide and thick blade typical of Kanbun period;
[oshigata from Aoi Art, Tokyo];

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top