Mino no Kami Jumyo

JUMYO wakizashi early Edo Kanbun era (1661+);

mei: “Mino no Kami Jumyo”
sugata: wakizashi, shinogi-zukuri, iori-mune;
nagasa: 53.7 cm; motohaba 3.0 cm, sakihaba 2.2 cm, kasane 0.67 cm, sori 1.0 cm;
nakago: ubu, one mekugi ana, go-ji mei, kata-yamagata tip (similar to Kashu nakago);
hamon: ni-deki irregular gunome midare with togari gunome, well developed ashi and sunagashi with fine kinsuji in places;
ji-tetsu: itame hada with abundant ji-nie;
boshi: long chu-kissaki, ko-midare boshi, long kaeri;
[Mino-to p. 105];
Mino no Kami Jumyo worked in both Mino and Ozumi Provinces, he also signed Noshu Ju Jumyo;
(oshigata from Aoi Art, Tokyo);

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top