Kanetsune

KANETSUNE Kanbun shinto period;

mei: Kanetsune;
sugata: katana, shinogi-zukuri, iori-mune, small sori 1.3 cm;
nagasa: 70.75 cm; moto-haba: 3.12 cm; saki-haba: 2.37 cm; kasane 0.87 cm;
nakago: ubu, two mekugi ana, ha-agari kuri-jiri tip, takanoha yasurime, ni-ji mei;
hamon: nie-deki with thick nioguchi gunome midare with notare,in ha are some weak kinsuji plus sunagashi;
boshi: omaru with nie and no kaeri;
jitetsu: itame hada with mixed masame;
[Mino-to: p. 110]
Swordsmith of Kanetsune school of Mino which continued from early koto school, but not sure which tosho.
(oshigata from Aoi Art, Tokyo)

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top