DAIDO (MUTSU no KAMI) (S37): tanto

MUTSU no KAMI DAIDO (SEKI KANEMICHI), early Edo period;

mei: “Mutsu no Kami Daido saku”.
sugata: tanto, hira-zukuri, torii-sori of 0.1 cm, iori-mune.
nagasa: 24.1 cm, width at hamachi 2.17 cm, thickness at hamachi (kasane) 0.44 cm.
nakago: ubu, kata-yamagata tip, 2 mekugi-ana, shichi-ji mei. Machi have been moved.
hamon: konie-deki and nioi-deki mixed, ko-gunome midair with togari gunome midare.
boshi: midare-komi with nioi, and a small kaeri.
kitae: jitetsu is ko-itame and ko-momune hada mixed with ji-nie and good jigane.
horimono: omote are gomabashi and ura is koshi-hi.
[Mino-to p. 53, 54, 112, 260/180, 181]
(oshigata from Aoi Art; NBTHK Hozon Token).
Beginning of Shinto period around Keicho (1596+) and in Sue-koto style. This tanto may be after Daido (Seki Kanemichi) and sons have moved to Kyoto. Rated as josaku.

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top