KANENORI (NOSHU) early Shinto (S43): wakizashi

KANENORI, early Edo period

mei: “Fujiwara Kanenori”
sugata: sunnobi tanto, hira-zukuri, koshi-zori 0.6 cm, iori-mune.
nagasa: 40.9 cm, width at hamachi 3.07 cm, thickness at hamachi (kasane) 0.56 cm.
nakago: ubu, ha-agiri kurijiri, 1 mekugi-ana, yo-ji mei.
hamon: nie-deki gunome midare with togari-ba and tobiyaki, also shirake utsuri.
boshi: midare-komi, jizo and medium kaeri.
kitae: jitetsu is itame hada with good grain, ji-nie and chikei.
horimono: bo-hi on both sides.
[Mino-to p. 125, 126]
(oshigata from Aoi Art; NBTHK Hozen Token)
Wakizashi in style of large sunnobi tanto of early Shinto. From the mei looks like the Kanenori who moved from Seki Sanami Ha to Suruga Province (Sukeuemon Jyo Kanenori) possibly around Kanbun (1661+)?

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top