Ujifusa

ura mei: “Keicho Ju Nen Hachi Gatsu Kichi Jitsu”; Keicho 10th year, 8th month, good day (1605)

sugata: shinogi zukuri, iori-mune; long kissaki
nagasa: 70.4 cm; sakizori: 2.4 cm
hamon: wide, smooth notare with gunome, contains ashi and yo, dense nioi and common nie;
boshi: ichimai wide temper covers kissaki, and slightly pointed ko-maru;
kitae: fine itame with straight grain and ji-nie;
nakago: one mekugi ana;
horimono: bo-hi on each side;
[Mino-to p.123]
The blade is in the style of Sue-koto and represents the transition between koto and shinto.
Some Sue-Seki smiths used this very wide notare, especially Daido, Ujisada and Ujifusa.
[Token Bijutsu, 1981, No. 8, Spring, p.10 & 16]

<< Back to Shinto period Mino-den

^ Back to top