KANEMOTO shinshinto (SS4): wakizashi

KANEMOTO, late Edo shinshinto period

mei: “Kanemoto” 兼元
sugata: wakizashi, shinogi-zukuri, torii-zori 0.8 cm, iori-mune.
nagasa: 43.00 cm; width at hamachi 2.79 cm, thickness at hamachi (kasane) 0.61 cm,
width at kissaki 1.92 cm.
nakago: ubu, ha-agari kurijiri tip, 1 mekugi-ana, ni-ji mei, o-suju-chigai yasurime.
hamon: ko-nie based gunome midare with togari-ba, of regular sanbonsugi pattern.
boshi: jizo with hakikake, and small kaeri.
kitae: itame hada with jinie.
[Mino-to p. 32, 34, 58, 109, 148/179, 186, 187, 188, 189, 190, 225, 257]
(oshigata from Aoi Art; NBTHK Hozon Token)
A wide wakizashi of late Edo period style, made by late generation Kanemoto.

<< Back to Shinshinto period Mino-den

^ Back to top