KANETSUGU (NOSHU) shinshinto (SS5): katana

KANETSUGU, late Edo shinshinto period

tachi omote mei: “Noshu Seki Zenjo Fujiwara Kanetsugu” 濃 州関 善助定藤原兼次
tachi ura mei: “Keio Ni Nen Kyu Gatsu Hi Ni Daime” (September 1866. 2nd generation)
sugata: katana, shinogi-zukuri, torii-zori 1.2 cm, iori-mune.
nagasa: 83.7 cm; width at hamachi 3.53 cm, thickness at hamachi (kasane) 0.96 cm,
width at kissaki 2.50 cm. .
nakago: ubu, ha-agari kurijiri tip, 2 mekugi-ana (one near end), ju-ji mei, plus date.
hamon: nie-deki gunome choji midare with togari-ba, in ha many ashi and yo.
boshi: ko-maru and small kaeri.
kitae: ijitetsu of ko-itame hada with grain and jinie.
[Mino-to p. 139, 152]
(oshigata from Aoi Art; Fujishiro estimation paper; Dr Kanzan sayagaki)
A very large katana, long and wide with medium sori made in 1866 by Noshu Seki Kanetsugu who identifies himself as of the Zenjo Ha. Several Kanetsugu continued to work in Seki through the Shinto period, and one group moved to Inaba Province in 1860’s.

<< Back to Shinshinto period Mino-den

^ Back to top