Shinto period Mino-den: 1596 (Keicho 1) to 1780 (An'ei 9)

shinto2.jpg

BUSHU KANDA JU KANETSUNE katana (61.9 cm)
from Musashi no Kuni around 1684
descendant of Mino tosho, his father was Kazusa no Suke Kaneshige.
Blade has Kanbun era shape and wide suguha hamon
(Watanabe Museum, Tottori)

OSHIGATA

DAIDO (MUTSU no KAMI) (S37): tanto
JUMYO (HITACHI no KAMI) early shinto (S31): katana
JUMYO (HITACHI no KAMI) early shinto (S32): katana
JUMYO (HITACHI no KAMI) early shinto (S19): wakizashi
JUMYO early shinto (S35): katana
JUMYO early shinto (S12): wakizashi
JUMYO (mumei) early shinto (S36): katana
JUMYO (MINO no KAMI) early shinto (S34): katana
JUMYO (MINO no KAMI) early shinto (S25): wakizashi
JUMYO (Noshu Ju) early shinto (S33): katana
KANEFUSA late koto (S30): katana
KANEMICHI early shinto (S1): katana
KANEMICHI (TANGO no KAMI) (S39): katana
KANEMITSU early Shinto (S41): wakizashi
KANEMOTO (mumei) Kanbun shinto (S5): wakizashi
KANENAKA (MUSASHI no KAMI) early-mid shinto (S28): katana
KANENOBU (YAMATO no KAMI) early shinto (S20): wakizashi
KANENOBU (MUTSU no KAMI) early shinto (S10): katana
KANENOBU (MUTSU no KAMI) early Shinto (S45): wakizashi
KANENOBU Kanbun shinto (S21): wakizashi
KANENORI (ECHIZEN) (mumei) early Shinto (S44): wakizashi
KANENORI (ECHIZEN no KUNI) late koto/early shinto (S4): katana
KANENORI (NOSHU) early Shinto (S42): tanto
KANENORI (NOSHU) early Shinto (S43): wakizashi
KANESADA (mumei) early Shinto (S46): wakizashi
KANESAKI (ECHIZEN) early shinto (S7): o’tanto
KANESAKI (INSHU) early shinto (S16): katana
KANESAKI (INSHU) early (Kanbun) shinto (S2): katana
KANETAKA (MUTSU no KAMI) shinto (S14): wakizashi (Sanami Ha)
KANETANE (Echizen) shinto mumei (S13): katana
KANETSUNE Kanbun shinto (S29): katana
KINMICHI (IGA no KAMI) early shinto (S11): katana
MASATOSHI (ETCHU no KAMI) early shinto (S27): katana
MASATSUNE (SAGAMI no KAMI) (MASATSUNE I) early shinto (S8): katana
MASATSUNE (MINO no KAMI) (MASATSUNE III) early shinto (S9): tanto
NOBUTAKA II (HOKI no KAMI) early shinto (S22): katana
UJIFUSA (HIDA no KAMI) early shinto (S6): katana
YOSHIMICHI (TANBA no KAMI) nidai? (S38): wakizashi
YOSHIMICHI (YAMATO no KAMI) early shinto (S15): wakizashi (Osaka Settsu Mishina Ha)
YOSHIMICHI (TANBA no KAMI) sandai (S40): wakizashi
YOSHIMICHI (TANBA no KAMI) early shinto (S17): sunobi tanto (Mishina Ha, Yamashiro)
YOSHIMICHI (TANBA no KAMI) shinto Genroku (S18): katana (Osaka Settsu Mishina Ha)
Mino shinto mumei (Seki) (S3): katana
Owari shinto mumei (Seki) (S23): wakizashi

^ Back to top